Agritrop
Home

Surveillance of infectious animal diseases in Southeast Asia. Promoting the multiplicity of information networks

Figuié Muriel, Peyre Marie-Isabelle, Binot Aurélie. 2013. Surveillance of infectious animal diseases in Southeast Asia. Promoting the multiplicity of information networks. Perspective (23) : pp. 1-4.

Journal article ; Article de revue à comité de lecture Revue en libre accès total
[img]
Preview
Published version - Anglais
License Licence Creative Commons.
Perspective_23_Figuie_ENG.pdf

Télécharger (572kB) | Preview
[img]
Preview
Published version - Vietnamien
License Licence Creative Commons.
Perspective_23_Figuie_VN.pdf

Télécharger (619kB) | Preview

Url - éditeur : http://www.cirad.fr/en/publications-resources/science-for-all/%28type%29/perspective-policy-brief

Titre vietnamien : Giám sát các bệnh truyền nhiễm từ động vật ở Đông Nam Á. Phát triển các mạng lưới thông tin

Abstract : The surveillance of animal diseases has been the subject of numerous national and international initiatives further to the emergence, or re-emergence, of human diseases of animal origin. Noting that collaboration between stakeholders involved in surveillance was still insufficient, the international organisations have stressed the importance of harmonising data collection tools and mobilising stakeholders through participatory methods, education and communication. However, by focusing on technical constraints and individual motivations, these policies disregard the strategic role of information and potential conflicts of interest. Moreover, they ignore the practices of the many stakeholders in the field, who convey disease information within non-conventional surveillance networks. Hence the proposal to take these networks into account, without compromising the diversity of their objectives and operations, in order to make the surveillance of animal diseases more effective.

Résumé (autre langue) : Sau khi xuất hiện, hoặc tái xuất hiện dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật, hoạt động giám sát dịch bệnh từ động vật đã trở thành chủ đề của rất nhiều sáng kiến quốc gia và quốc tế. Cần lưu ý rằng sẽ là chưa đầy đủ nếu chỉ đề cập đến sự hợp tác giữa các bên tham gia giám sát, nên nhiều tổ chức quốc tế đã chú trọng đến tầm quan trọng của sự phối hợp một cách hài hoà, cân đối giữa những công cụ thu thập thông tin cũng như huy động sự tham gia của các bên liên quan thông qua phương pháp giáo dục và truyền thông có sự tham gia. Tuy nhiên, do chỉ tập trung vào những hạn chế mang tính kỹ thuật và những vấn đề liên quan đến động cơ cá nhân nên các chính sách này bỏ qua vai trò chiến lược của thông tin và những xung đột lợi ích tiềm ẩn. Thêm nữa, những chính sách này đã coi nhẹ những vấn đề mang tính thực tiễn của những bên tham gia giám sát tại địa phương, đó là những người thường truyền tải những thông tin về dịch bệnh trong mạng lưới giám sát không chính thống. Từ đó cần quan tâm đến những mạng lưới giám sát này nhưng không bỏ qua tính đa dạng về mục tiêu cũng như phương thức hoạt động của chúng nhằm nâng cao hiệu quả giám sát dịch bệnh động vật.

Mots-clés Agrovoc : Surveillance épidémiologique, Maladie des animaux, Maladie infectieuse, Collecte de données, Système d'information, Réseau, approches participatives, Efficacité, Politique sanitaire, Santé publique, zoonose, Grippe aviaire, Banque de données, Éducation, Communication, Secteur informel, Participation des agriculteurs, Contrôle de maladies

Mots-clés géographiques Agrovoc : Asie du Sud-Est, Thaïlande, Viet Nam

Mots-clés complémentaires : Filière

Classification Agris : L73 - Animal diseases
C30 - Documentation and information

Champ stratégique Cirad : Axe 4 (2005-2013) - Santé animale et maladies émergentes

Auteurs et affiliations

Autres liens de la publication

Source : Cirad - Agritrop (https://agritrop.cirad.fr/589181/)

View Item (staff only) View Item (staff only)

[ Page générée et mise en cache le 2021-05-01 ]